In iedere projectconstellatie is er sprake van een groep mensen die samen in een bepaalde tijd een zeker resultaat moet halen. De nadruk op het team verband is daarom essentieel. Naaste de feitelijke kennis en competentie, gaat het om balans in het team. Dit zal de team sfeer doen stijgen, de samenwerking verbeteren waardoor de kans op afwijkingen afneemt.

Het team bestaat uit mensen. En of we het nu willen of niet, dat zorgt voor een aantal onzekerheden. Immers, het gaat om karakter, omgeving, afkomst en gewoon het gevoel of humeur van de dag. Vanuit het project management is het belangrijk al deze persoonlijke eigenschappen te “managen”, binnen het kader van het project. Het verschil in hoe de verschillende mensen te benaderen moet bij de project manager tussen de oren zitten. Natuurlijk is het project(team) geen speeltuin en worden er resultaten verwacht, maar door de mens centraal te stellen zal het makkelijker worden de doelstellingen te halen.

Daar waar de project manager het team en de teamleden moet begeleiden, wordt er natuurlijk ook wat van de teamleden verwacht. Bij het vastellen van de doelstelling zullen tijdens het formeren van het project team de leden ervan onvoorwaardelijk commitment naar elkaar moeten uitspreken. Natuurlijk zijn we allemaal professionals, maar niet menselijks is ons vreemd, en dat betekent dat het niet bijzonder is als men zich laat beïnvloeden door factoren buiten het project. Vooral projecten in politiek gevoelige omgevingen lopen dit risico. Door commitment aan elkaar (en het projectdoel, zie verder) wordt de kans van externe invloed in ieder geval verkleind, hetgeen de projectvoortgang ten goed komt.

Primair is de project manager natuurlijk verantwoordelijk voor het halen van de project doelen en resultaten. Maar dit wordt natuurlijk van de teamleden verwacht. Ook zij zullen in het project een onvoorwaardelijk committment moeten uit spreken naar het projectdoel. Dat beteken niet dat zij meediscussiëren over de doelen en resultaten, die zijn immers opgelegd. Het gaat her hierbij om dat zij binnen kaders van het project altijd deze het project belang laten prevaleren; ook als er druk wordt uitgeoefend om dat niet niet zo te doen. Dat is met name aan de orde wanneer project deelname een functie is, en het reguliere werk mogelijk beïnvloed wordt door de uitkomst van het betreffende project. Ultieme maatregel is het vervangen van betreffend projectlid, maar het is goed dit bij aanvang te onderkennen. Vooral projecten in politiek gevoelige omgevingen lopen dit risico. Door commitment het projectdoel is de kans kleiner dat de projectvoortgang beïnvloed wordt door factoren in de periferie van het project.

Alle maatregelen kunnen zijn genomen. Teamleden zijn geselecteerd, opgeleid en tot op het bot gemotiveerd. Dat rest natuurlijk waar het allemaal om draait, het resultaat. Dat resultaat zal haalbaar, eenduidig en meetbaar moeten zijn, en gebaseerd op een evenzo eenduidige en meetbare probleemstelling. Alles wat er binnen het project plaatsvindt is gericht op het behalen van het resultaat. Door aan de voornoemde eigenschappen te voldoen, zou dit geen probleem moeten vormen, toch is het goed dit regelmatig te ventileren binnen het team.

Project Management

Resultaatgerichte projectbegeleiding. Team effort en menselijke maat voorop.

Testmanagement

Testen als project. Test analyse volgens TMap en creatieve kwaliteitsborging.

TMap® is de basis en natuurlijk vraagt ieder project een andere benadering, maar het belangrijkste is dat er structuur in zit. De aanpak is in principe risk-based, en reduceert daarmee afwijkingen tijdens productie.  Test management in de traditionele hoedanigheid komt steeds minder voor. Dit komt doordat de huidige ontwikkel-, of eigenlijk “voortbrengingsmethoden”, testen steeds meer integreren. Feit blijft dat ergens de kwaliteit moet worden bepaald, en dat vergt een goede strategie. Trinium Advies stemt de test strategie af op de voorliggende project-aanpak.

In iedere projectconstellatie is er sprake van een groep mensen die samen in een bepaalde tijd een zeker resultaat moet halen. Dit geldt ook voor testen. Naast de feitelijke test-kennis gaat het ook om de onafhankelijkheid in het test-team. Testteams, in welke vorm ook, moeten een mate van autonomie hebben die hun in staat stelt een onafhankelijk oordeel te geven over de over de (tussen-)resultaten van het project. De verantwoordelijkheid van de testmanager is, naast het bewaken en sturen van de voortgang, vooral bewaken van de cohesie in het team.

Het team dient te zorgen voor een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van het geleverde resultaat. Taak van de test manager is de te zoeken naar de balans tussen de inhoud en de onafhankelijkheid van het team.  De test manager is de verbinding tussen het testen en het project.

Het leveren van de hoogste kwaliteit is afhankelijk een solide basis. Het toetsen van de probleemomschrijving, de daarop vastgestelde doelstelling en de beschrijving van de daaruit voortkomende resultaten is daarom de eerste stap.

Testers lijken eigenwijs en tegendraads, maar het enige wat zij doen is kijken of de afspraken zijn nagekomen. Daarmee zijn resultaatgericht en hebben zij -net als de ontwikkelaar- het beste voor met de opdrachtgever. Daarom moet testen zo vroeg mogelijk in het proces worden “toegelaten”. Testers zijn namelijk uiterst efficiënt in het vergelijken van het voornemen en het (eind)product. Het is de verantwoordelijkheid van de test manager dit te stimuleren bij het testteam en het goed verkopen bij de project manager.

Wij gaan niet op zoek naar de “makkelijke” antwoorden. Wij proberen klanten specifieke kennis aan te leren. Hierdoor kan de klant zijn operationele of strategische activiteiten verbeteren, waarvan zijn organisatie profiteert. Ook als wij er niet meer zijn.

Wij proberen verschillende teams beter te laten samenwerken,  de onderlinge communicatie te bevorderen en te helpen de bestaande organisatorische strategieën versterken. Verder nemen wij zo snel als mogelijk kennis van de organisatorische hiërarchie van zijn klant, waarbij de opdrachtgever en projectsponsors de belangrijkste personen zijn.

Wij proberen een product af te leveren waarmee de klant zelfstandig verder kan. De oorspronkelijke adviesopdracht is hierbij leidend. Daarnaast houden wij rekening met de prioriteiten van de klant en zijn omgeving, en proberen dat af te wegen tegen hun eigen belangen.

Wij werken en communiceren altijd transparant. We informeren de opdrachtgever, projectsponsoren en andere stakeholders juist en volledig. Ook als die informatie niet is waar de klant op gehoopt had.

We proberen ons advies zo praktisch mogelijk aan te leveren, direct toepasbaar. Onze aanbevelingen houden rekening met de feitelijke omstandigheden, interne criteria en middelen van de klant en onderlinge samenhang binnen de organisatie.

Management Consultancy

Projectvoorbereiding, procesinrichting en
organisatieadvies.